Tietosuojaseloste

1.  REKISTERINPITÄJÄ 

Turvakolmio Recycling Oy Ab 

Y-tunnus: 2656616-8 

Niittytie 33 B, 01300 VANTAA, puh. 010 202 9800 

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

markkinointi@ktkrecycling.fi 

010 202 9800 

Tietosuojaan ja evästeiden käyttöön liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ottamaan yhteyttä kirjallisesti. 

3. REKISTERIN NIMI 

Rekisterin nimi on markkinointi– ja asiakasrekisteri.  

Tässä rekisterissä käsittelemme meidän asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden sekä heidän edustajien henkilötietoja.  

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteiden osalta sopimuksemme täytäntöönpano. Voimme lähettää sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä markkinointiviestejä.  

Tietoja käytetään asiakasviestintään, asiakasuhteiden hoitoon ja Turvakolmio Recyclingin palvelujen käyttökokemusten parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään myös markkinointitarkoituksiin.  

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteri pitää sisällään Turvakolmio Recycling Oy Ab:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot. Evästeiden avulla saamme verkkopalveluiden vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita voimme hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin suunnittelussa sekä verkkopalveluita kehittäessämme.  

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan myös käyttää kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen. Evästeiden avulla keräämme vierailijoilta anonyymeja tietoja kuten IP-osoitteen ja tietoja selaimesta, käyttöjärjestelmän asetuksia sekä tietoa verkkosivujen käyttötavoista. Emme kuitenkaan luovuta tietojasi kolmansien osapuolien käyttöön.  

Mikäli olet sallinut evästeiden käytön, voidaan nämä yhdistää verkkopalveluissamme syöttämiisi tietoihin. Halutessasi voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista sivukohtaisesti tai kokonaan.  

Lisätietoja evästeistä 

Rekisteriin voidaan tallentaa sinusta eli rekisteröidystä seuraavia tietoja:  

  • nimi, sähköpostiosoite, titteli, vastuualue  
  • yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala  
  • asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esim. palveluiden osto, palautteet, asiakaspalvelutapahtumat)  
  • verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Turvakolmio Recycling Oy:n palveluissa  
  • markkinointin liittyvät tiedot (esim. osallistuminen kilpailuihin, tapahtumiin, lähetetyt markkinointipostit)  
  • tekniset tiedot sekä selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot  

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista www-sivuilta tai julkiesta yritystietojärjestelmästä. Tietoja kerätään myös automaattisesti henkilöistä jotka asioivat Turvakolmio Recycling Oy Ab:n kanssa.  

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Turvakolmio Recycling ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Turvakolmio Recyclingin kumppaneille. Turvakolmio Recycling luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Turvakolmio Recyclingia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Turvakolmio Recyclingia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Turvakolmio Recyclingin hallussa olevasta tietokannasta.  

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Emme siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.   

9. TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.  

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.  

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.  

12. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA 

Turvakolmio Recycling Oy Ab poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää tässä tietosuojaselosteessa määriteltyä perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Turvakolmio Recyclingia poistamaan häntä koskevat tiedot.  

Henkilötiedot hävitetään asianmukaisella tavalla kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta.  

Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Turvakolmio Recyclingia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.  

13. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 28.9.2021